ALGUNS POEMES INÈDITS DE

LES ROSES DE LANCELOT

(2006)

 

PERE BESSÓ

 

AMB VERSIÓ AL CASTELLÀ DE L’AUTOR

 

 

 

 

 

GLEVA DE SANG

 

 

Searching for things sublime I walked up into the muddy windy big hills
behind the town where trees riot according to their own laws

 

Anne Carson


Com una gleva de sang
l’hora de les ombres ferides coagula el temps.
Cap barrera no ens defén ja del vent amarg,

digestiu a mitja vesprada d’ametla verda.
A mans plenes em bec la decadència,

fum de menta, sanglots de terra i pluja,

grappa tardívola de sol a la gola que calla el teu nom

damunt de les pedres.

Una ona de campanules lleva en la fuita del vent

el violeta extrem a la llum de les terrasses.

El sol llepa els ulls, els atia, i una renguera de conquilles,

com un creixent a la lluna del llavi,

va obrint-se lentament, dissenya amb la seua llengüeta

el secret enfonsat dels llargs cabells negres,

on el món real es bifurca, se cisalla.

El cercle ocult a la llum que el meu amor cerca,

La palmera cinglada de la teua esquena,

la cintura d’os de pollastre cuit i marinat durant generacions.

Això, les conquilles ens ho ensenyen amb ingenuïtat i fervor.

Les conquilles resten, però tu marxes perquè jo seguesca

aquest fil dels seus fragments disseminats del cadastre,

buscant allò sublim als turons enfangats,
enllà dels arbres que es revolten segons estranyes lleis.

L’estiu que per a mi en aquesta sendera brillà un dia,

ensebolit ara em rombolla les cendres al cor.
És la nit en l’estació del paper blanc.

Llegesc per tu Darrer Edén, el llençol de Teobald a Adriana,

aquest set de desembre del dos mil sis.

 

 

 

GRUMO DE SANGRE

 

Searching for things sublime I walked up into the muddy windy big hills
behind the town where trees riot according to their own laws

 

Anne Carson


 

Como un grumo de sangre
la hora de las sombras heridas coagula el tiempo.
Ninguna barrera nos defiende ya del viento amargo,

digestivo a media tarde de almendra verde.
A manos llenas me bebo la decadencia,

humo de menta, sollozos de tierra y lluvia,

grappa tardía de sol en la garganta que calla tu nombre

sobre las piedras.

Una ola de campánulas quita en la huida del viento

el violeta extremo a la luz de las terrazas.

El sol lame los ojos, los atiza, y una hilera de veneras,

como un creciente en la luna del labio,

va abriéndose lentamente, diseña con su lengüecilla

el secreto ahondado de los largos cabellos negros,

donde el mundo real se bifurca, se cizalla.

El círculo oculto a la luz que mi amor cerca,

La palmera azotada de tu espalda,

la cintura de hueso de pollo cocido y marinado durante generaciones.

Eso, las veneras nos lo enseñan con ingenuidad y fervor.

Las veneras quedan, pero tu marchas para que yo siga

este hilo de sus fragmentos diseminados del cadastro,

buscando lo sublime en las colinas enfangadas,
más allá de los árboles que se amotinan según extrañas leyes.

El estío que para mí en este sendero brilló un día,

sepultado ahora me arremolina las cenizas en el corazón.
Es la noche en la estación del papel blanco.

Leo por tí Último Edén, la sábana de Teobaldo a Adriana,

este siete de diciembre del dos mil seis.

___________________________

 

L’ESTIUET DE SANT MARTÍ

 


Till by broad spreading it disperse to nought.

 

William Shakespeare

 

S’acabaren els dies de l’alció,

els dies de glòria són cercles a l’aigua

després de la pedrada.

Mai no cessen d’allargassar-s’hi

per a la nostra pena.

El codol pla rellisca dues, tres vegades,

damunt de la superficie,

abans de fondre’s definitivament al fons llotós de la memòria.

Lady Madonna, però, segueix nua a la neu dels cinc sentits.

Inútil.

Com una cançó de taverna mal sonada,
els seus ulls en minva,

els seus capcirons segellats

picotegen com ocellets de passa els raïms
d’aquesta estació serena, limitada.

De penes esbossa un mig somriure,
pren una altra mena de sosté avorridíssim,
la darrera fulla abandonada a l’arbre

per a drecera del temps empedreït de les lamentacions,
que aviat serà només carcassa entre dues llums.

 

 

EL VERANILLO DE SAN MARTÍN


Till by broad spreading it disperse to nought.

William Shakespeare

Se acabaron los días del alción,

los días de gloria son círculos en el agua

después de la pedrada.

Nunca cesan allí de alargar-se

para nuestra pena.

La piedra plana resbala dos, tres veces,

sobre la superficie,

antes de fundirse definitivamente en el fondo lodoso de la memoria.

Lady Madonna, sigue, no obstante, desnuda en la nieve de los cinco sentidos.

Inútil.

Como una canción de taberna mal sonada,
sus ojos en mengua,

las yemas de sus dedos sellados

picotean como pajarillos de paso los racimos
de esta estación serena, limitada.

A penas esboza una medio sonrisa,
toma otra forma de sostén aburridísimo,
la última hoja abandonada al árbol

para guía del tiempo empedrado de las lamentaciones,
que pronto sólo será carcasa entre dos luces.

_______________________________

 

L’OCELLER DE LES MANS BUIDES

A l’Encarna Sant-Celoni.

Balb, com un ocell innocent, et consumeixes

en aquesta basseta de les ànimes en pena,

merla dels núvols negres,

adamantina,

com l’ala de les aigües,
en la caiguda mateixa la imperfecció dels teus,
vítol de l’amor de serralada,

mentre t’enguls el llinatge fosc del país que t’esbufega,

el vesc de la lliga,

el filferro,

la tanca,

la línia de barra indefinida en un horitzó de presagis,

l’escuma de mar endins de birra calda a la balada de Tom Waits

o el biaix de les sinagües de la merla al passeig dels lliris pudents

del capvespre,
marceixes i amargues les galtes del temps de les atzeroles
amb aigua de borratges en aquesta sentina enrunada

del carrer de Dalt al barri del Carme,

sempre, però, a l’aguait dels catúfols dels petits vicis.

 

 

EL PAJARERO DE LAS MANOS VACÍAS

A Encarna Sant-Celoni.

Aterido, como un pájaro inocente, te consumes

en este balsón de las almas en pena,

mirlo de las nubes negras,

adamantino,

como el ala de las aguas,
en la caída misma la imperfección de los tuyos,
vítor del amor de cordillera,

mientras engulles el linaje umbrío del país que te resuella,

el muérdago de la liga,

el alambre,

el cercado,

la línea de barra indefinida en un horizonte de presagios,

la espuma de mar adentro de birra caliente en la balada de Tom Waits

o el bies de las enaguas del mirlo en el paseo de los lirios hediondos

del atardecer,
ajas y amargas las mejillas del tiempo de las acerolas

con agua de borrajas en esta sentina derrocada

de la calle de Arriba del barrio del Carmen,

pero siempre al acecho de los cangilones de los vicios pequeños.

_____________________________

 

 

 

 

 

LECTURA AL GALLINER DE GÜNTER GRASS

 

Mala herba escardada.

Una roca aguaita les peladures del sol taronja,
el naufragi del polit en aigua clorada.
Nuesa del moc que enlletgeix la conducta

de l’assaltaponedor,

com si un preservatiu nedàs pererosament

dins del tinter.
Més tard, pel jardí cobert de molsa m’han dut,

com un capó,

a banda.
En la vida d’un home sempre hi ha un temps de desarrelament.

 

 

 

LECTURA EN EL GALLINERO DE GÜNTER GRASS

 

Mala hierba escardada.

Una roca aguarda las mondaduras del sol naranja,
el naufragio del tito en agua clorada. 
Desnudez del moco que afea la conducta

del asaltaponedor,

como si un preservativo nadase perezosamente

dentro del tintero.
Más tarde, por el jardín cubierto de musgo me han llevado,

como un capón,

a parte.
En la vida de un hombre siempre hay un tiempo de desarraigo.

 

 

 

 

ELS CAVALLERS DE GEDEÓ

Sera comblé

Celui pour qui l'espace

Ne sera pas dehors.  

Guillevic 

L’avenir pertany als menjadors de núvols,

com a la poesia els lladres del foc,

car són portadors de l’iris de l’instant dolcíssim  

en les torxes del desig salvatge,

dorments a la vall sense el tret a l’esquena.

Les seues galtes solcades d’espurnes decisives

s’assemblen als clucs intermitents de fluent rosa

i les seues bombolles desimboltes il·luminen

les nits dels amants furtius.

Netegen ganosos la soledat dels cossos goluts

sense mai deixar-hi un udol lent

a la superfície espellofada del buit.

Hom diria que són els néts benvolguts de la cara

oculta de la lluna redona,

que ens obrin tendres i enganyosos

els seus braços de plata al primer pantaixet.

 

 

LOS CABALLEROS DE GEDEON

 

Sera comblé

Celui pour qui l'espace

        Ne sera pas dehors.  

 

Guillevic 

 

El futuro pertenece a los comedores de nubes,

como a la poesía los ladrones del fuego,

pues son portadores del iris del instante dulcísimo 

en las antorchas del deseo salvaje,

durmientes en el valle sin el tiro a la espalda.

Sus mejillas surcadas de centellas decisivas

se parecen a los guiños intermitentes de fluente rosa

y sus burbujas desenvueltas iluminan

las noches de los amantes furtivos.

Adecentan ganosos la soledad de los cuerpos insaciables

sin dejarle nunca una queja lenta

a la superfície despellejada del vacío.

Se diría que son los nietos queridos de la cara

oculta de la luna redonda,

que nos abren tiernos y engañosos

sus brazos de plata al primer vahido

 

 

 

 

RESPOSTA A MOYA CANNON 

Per a Manel Rodríguez-Castelló,

company de lluita.

               We are the music makers

               and we are the dreamers of dreams

               yet we are the movers and shakers of the world…

 

                                                                                    O'Shaghnessy

 

 

 

La flor cau de nou,

i acusa la seua caiguda seca,

abriga la conciencia l’humus de l’edat,

el darrer floquet de neu als ulls,

l’esguitó de ros que anuncia l’alba. 

                        I ningú no sap si és la floració del pecat

aquella humitat de gingebre al llavi de la dona lleporina,

o una illa sagnant que s’endinsàs al bosc de rems

abans de la sement roja,

una fuetada d’ales fosques a les natges de la nit

abans del refilet de l’ocell que fa la viu-viu

de pètals al teulat del somni.
I la sement roja també cau per la canalera del judici,
però res no mereix la tria:

al capdavall no hi ha final feliç

amb pastís de ruibarbre a la panera.
El vent muda d’escorça,

el mur d’obra descapolla el sentit de les roses segures,

el baf de la pensa en volta de clau,
la terra generosa on arrela l’engany.

 

 

 

RESPUESTA A MOYA CANNON

 

Para Manel Rodríguez-Castelló,

compañero de lucha.

 

                                                          Somos los hacedores de música

                                                           y los soñadores de sueños

                                                           además de movedores y agitadores del mundo…

 

                                                                                                          O'Shaghnessy

 

 

 

La flor cae de nuevo,

y acusa su caída seca,

abriga la conciencia el humus de la edad,

el último copo de nieve en los ojos,

la salpicadura de rocío que anuncia el alba. 

                        Y nadie sabe si es la floración del pecado

aquella humedad de jengibre en el labio de la mujer leporina,

o una isla sangrante que se adentrase en el bosque de remos

antes de la semilla roja,

un latigazo de alas sombrías en las nalgas de la noche

antes del trino del pájaro que da el tirón 

de pétalos en el tejado del sueño. 
Y la semilla roja también cae por el canal del juicio,
pero nada merece la tría:

al fin y al cabo no hay final feliz

con pastel de ruibarbo en la cesta.
El viento muda de corteza,

el muro de obra descapulla el sentido de las rosas seguras,

el vaho del pensamiento en vuelta de llave,
la tierra generosa donde arraiga el engaño.

__________________________

 

 

ELS PORTADORS DE CADÀVERS

 

Aquell perfum.

Els portadors de cadàvers talen un eucapliptus,

paren la civera,

però no hi ha sant baró per a tanta llum rosada.

Els raiers baixen les aigües rabents,

la mort els aguaita riu avall com una bèstia de càrrega

que apuntalàs la davallada als inferns,

quan la destral talla les tristors de la carn escorçada

i la saba de l’arbre raja, s’escola

com una vella ferida de guerra gangrenada.

La pedra d’esmolar embruta el cel amb gargalls d’antracita,

la clivella de terra ofereix un clarió per a guarir la febre,

l’alineació espessa de la nit de fusta magolada

desafia els puntals de la lluna creixent,

el pit d’aranya vídua contra el cosset divuitenc de seda negra.

Els traginers de la riba raïmen les genives buides a l’aire,

les teranyines del petit son esquifit.

El cel els corromp la sang que espatlla el cèrcol

dels cons de sement,

aviat la lluna de dol els cobrirà de goma blava.

 

 

 

LOS PORTEADORES DE CADÁVERES

 

Aquel perfume.

Los porteadores de cadáveres talan un eucalipto,

preparan las parihuelas,

pero no hay santo varón para tanta luz rosada.

Los almadieros bajan las aguas rápidos,

la muerte los acecha río abajo como una bestia de carga

que apuntalase el descenso a los infiernos,

cuando el hacha corta las tristezas de la carne descortezada

y la savia del árbol mana, se escuela 

como una vieja herida de guerra gangrenada.

La piedra de afilar ensucia el cielo con gargajos de antracita,

la raja de tierra ofrece un clarión para curar la fiebre,

la alineación espesa de la noche de madera magullada

desafía los puntales de la luna creciente,

el pecho de araña viuda frente al corpiño dieciochesco de seda negra.

Los trajineros de la orilla enraciman las encías vacías al aire,

las telarañas del sueñecillo mezquino.

El cielo les corrompe la sangre que ahora estropea

el cerco de los conos de semillas,

pronto la luna de duelo los cubrirá de goma azul.

____________________________

 

 

LLOBERA

   

Massa tard.

El temps de l’anyell al pessebre,

El temps de les llobes de plata cercant el sopar a la neu,

aquesta onada de bulbs com un lent mareig al meu cap,

aquesta òliba que m’avança paüra de mineta.

El temps de la febre,

la mà desmunta la màquina que remou tota tendresa

i jau a l’estoig de les polseres.
Eixir-se’n amb el pas segur de l’encanteri,

restar ensorrat al cau,

als ampits del dolor que vetlla aquest cimall
amb els dubtes blancs,

quasi nupcials,

quasi mortalla, 

amb una tristesa indefinida,

blana com un pit caigut,

un coixí de plomes.

 

 

LOBERA

   

Demasiado tarde.

El tiempo del cordero en el pesebre,

El tiempo de las lobas de plata buscando la cena en la nieve,

esta oleada de bulbos como un lento mareo en mi cabeza,

esta lechuza que me adelanta temor de mariposa.

El tiempo de la fiebre,

la mano desmonta la máquina que remueve toda ternura

y yace en el estuche de las pulseras.
Salirse con el paso seguro del encantamiento,

seguir hundido en el cubil,

en los antepechos del dolor que vela esta cumbre
con las dudas blancas,

casi nupciales,

casi mortaja, 

con una tristeza indefinida,

blanda como un pecho caído,

un cojín de plumas.

__________________________

 

 

ELEANOR RIGBY

 

La part de mi que resta

com el rat penat,

penjant boca avall al fons de la cova,

la part de mi que se’n va,

el menjador de creïlles creixent a les fosques.

Una lenta quietud, una lenta migració,

tot a mitges,

l’esclat de llum a la Porta dels Apòstols,

el mocador que m’acomiada a la Malva-rosa,

les meitats separades de dues ànimes bessones.

Jo tampoc no podria triar entre Mary Taylor i Charlotte,

al bell mig de tota aquella gent solitària.

 

 

 

ELEANOR RIGBY

 

La parte de mí que permanece

como el murciélago,

colgando boca abajo al fondo de la cueva,

la parte de mí que se va,

el comedor de patatas creciendo a obscuras.

Una lenta quietud, una lenta migración,

todo a medias,

el destello de luz en la Puerta de los Apóstoles,

el pañuelo que me despide en la Malvarrosa,

las mitades separadas de dos almas gemelas.

Jo tampoco podría escoger entre Mary Taylor y Charlotte,

en medio de toda aquella gente solitaria.

 

 

(C)PERE BESSÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere Bessó (València, 1951). Licenciado en Filología Moderna. Catedrático de Lengua y Literatura Españolas en el IB de Mislata. Publicó, inicialmente en castellano, una plaquette "Cenáculo de Sombras" (1972) y un poemario "Imágenes" (1976) perteneciente a una trilogía que el autor dejó inédita. Participó activamente en la movida generacional de la poesía de los 70: dirigió la revista de poesía "Múrice" i animó amb Carme Soto, Marc Granell y tantos otros las tertulias de "Almirante", "San Patricio", "Ascot", etc... Codirigió la colección de poesía "Lindes" con los profesores universitarios y poetas Ricardo Arias y Ricardo BelIveser, y "Fuentearnera" con el profesor, editor y poeta Amós Belinchón.

El invierno de 1986 señala el nacimiento de las tertulias de "Els Dimarts literaris d'Arana", en el histórico Barrio del Carmen de la ciudad de Valencia, que animó con el manegador/manager oficial, Manel J.M. Romero. Pronto, a su calor, nacerían las reconocidas plaquettes de "La Forest d'Arana", cuya colección llegaría a más de cincuenta cuadernos representativos de la mejor poesía valenciana, dando lugar, además, a diversas ediciones colectivas (poetas valencianos por el No a la Guerra) y homenajes, como los tributados a los trobadores, Joan Valls i Jordà o Joan Brossa, y cuyas lecturas y presentaciones de libros, happenings y perfomances duraron más de cinco años consecutivos.

En catalán ha publicado por este orden: "Herbolari de silencis" (Miniatures de Lindes, 1978); "Mediterrània" ( Premi Pasqual Assins i Lerma, ed. Vila de Catarroja, 1979); "L'Alter Ego" (Ed. Fernando Torres, 1980); "Una Estança a Alessandria" (Premi Ausiàs March-Senyoriu de Beniarjó, 1982, Ed. El Cingle, 1983); "Prims Homenatges" (Iº Accèssit del "Vicent Andrés EstelIés", 1979. Ed. 3i4, 1984);"Les llimes de la Vosgiana" (Ed. de la Guerra, 1987); "Pagaràs els ous de cugul" (Premi Ausiàs March-Aj. de Gandia, 1987. Ed. 62, 1988); "La Terra Promesa" (Ed. Bromera, 1989); “Planetari” (Ed. La Forest d´Arana”, nº 25, València, 1992); “Iteràncies, interferències i grafitis (1993-1994)” (2on Premi II Certamen de Poesia “Vicent Andrés Estellés”, Burjassot 1995, Ed. Bromera, 1997); “Minimals” (Premi IX edició dels Premis de Literatura Breu, Vila de Mislata, ed. Ajuntament de Mislata, 1999); “Narcís de la memòria” [Premi Vicent Andrés Estellés XXIX Premis Octubre, 2000, ed. Eliseu Climent , col. Poesia 3i4, nº 104, 2000], Premi de la Critica de l’IIFV [Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana] (2000); “El pou de la set que no assacia” (Russafes Nº 1, Rialla Ed, 2005); “El Quadern de Malta” edición bilingüe castellano-catalán (Ed. Libros de Alejandría, Buenos Aires, 2006).

 Poemas y trabajos suyos han aparecido en diversas antologías, estudios y revistas especializadas. Ha traducido al castelIano y al catalán poemas de D.H. Lawrence, Rustebues G. Apollinaire, I. Bonnefoy, M. Dupastre, Michel Déguy, E. Pound, J. Donne, Ronsard, A. Lowell, G. Grass, Marta Zabaleta, Robert Gurney...

Compagina la docencia con el trabajo político, la traducción y la creación literaria. Desde principios del 2005 está empeñado en la confección de una Muestra bilingüe de la poesía argentina de la segunda mitad del s.XX desde la perspectiva de género, lo que le ha permitido ir traduciendo algunas de las voces más representativas de ese país.

 

 

CEMENTERIO BAJO DE LA LAGUNA NEGRA